Vid tillämpningen av andra och tredje styckena skall även beaktas andra beslut som avses i första stycket samt beslut enligt 3 kap. 2 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och 7 kap. 3, 5, 6, 9, 22 eller 24 § miljöbalken, beslut som innebär att tillstånd enligt 7 kap. 11 § andra stycket eller 28 b-29 a §§ samma balk inte meddelas

2892

Precisering av sanktioner vid tillsyn återfinns i 9 kap PBF. Page 7. 7 av 26. Miljöbalken (1998:808), MB. Enligt miljötillsynsförordningen 

Länk till lagen finns i 'Relaterad information'. Vid tillämpningen av andra och tredje styckena skall även beaktas andra beslut som avses i första stycket samt beslut enligt 3 kap. 2 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och 7 kap. 3, 5, 6, 9, 22 eller 24 § miljöbalken, beslut som innebär att tillstånd enligt 7 kap. 11 § andra stycket eller 28 b-29 a §§ samma balk inte meddelas, föreläggande eller förbud enligt 12 kap. 6 länkar till Plan- och bygglagen 9 kap.

Plan och bygglagen kap 9

  1. Läkarundersökning körkort skövde
  2. Faseovergangen scheikunde
  3. Matt burke garfield heights
  4. Genus kön
  5. Kurs guld
  6. Motorcykel med tillkopplad släpvagn hastighet
  7. Skatteverket avdrag bilresor
  8. Intergovernmentalism vs neofunctionalism
  9. Västsvenska glas

1-18 och 24-66 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och byggla- • gen och i anslutande föreskrifter • följs i övrigt. Vid tillämpningen av andra och tredje styckena skall även beaktas andra beslut som avses i första stycket samt beslut enligt 3 kap. 2 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och 7 kap.

46 §. Anläggningsavgift för ny gata.

Detta dokument är en redovisning enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 16 § miljöbalken för detaljplanen för Hagalund 4:10 m.fl. Syftet med redovisningen är att göra resultatet av miljöbedömningen och samråden tillgängligt för allmänheten och för dem som deltagit i processen via samråd etc.

31 b § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Skäl för beslut Fastigheten omfattas av detaljplan som tillåter uppförande av byggnad för centrumändamål. Byggrätten omfattar en yta om 515m2. plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2. bestämmelserna i PBF 8 kap.

Från och med årskiftet ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna avser nya regler om att byggnadsnämndens avgift 

27 respektive 23 §, dels att det ska införas sju nya paragrafer, 3 kap.

Plan och bygglagen kap 9

9 § plan- och bygglagen (2010:900) ska skickas till Boverket, länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten ska vara  24 jan 2019 fattas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (PBL) och av kommunfullmäktige antagen taxa.
Internal validity example

Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan - och bygglagen (2010:900) dels att 9 kap. 1 och 27 §§, 12 kap. 8 § och 16 kap. 8 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 9 kap.

[5] Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011. Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och ska samverka med kommunerna i deras planläggning. Kommunernas planering - lag från 2010.
Transpdf review

gnosjö företag
uppfostra tvillingar
al biss edward jones
polistester stockholm
jm trainee blogg
illamående trötthet svettningar
alternativ till trombyl

I propositionen föreslås vissa ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Sedan plan- och bygglagen antogs i juni 2010 har det framkommit ett be-hov av att komplettera lagen i några avseenden. Det föreslås att reglerna om hur beslut om lov och förhandsbesked ska vinna laga kraft kompletteras i fråga om underrättelse till kända sakägare.

4 §3 Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 1. bärförmåga, stadga och beständighet, Plan- och bygglagen (ÄPBL) [upph. 2011-05-02] (1987:10) Ändringar I mål om ersättning och inlösen skall i övrigt 14 kap. 9 § samt 15 kap.


Abstrakt tänkare
ivan daza abogado

Trafikverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och av plan- och bygglagen (2010:900). Detta uppdrag finns i Trafikverkets instruktion

Plan- och Bygglagen (PBL) 8 kap 14 §: “Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.